Volejte 601 365 365
Váš košík obsahuje
položek
o celkové hodnotě
s DPH
 • Zobrazit

Obchodní podmínky

A. Úvodní ustanovení

Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě NETfotbal.cz . Následující podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Avanca s.r.o., Trojická 1910/7,  PSČ 128 00, Praha 2, IČO 01592891, DIČ CZ01592891, zapsáno Městským soudem v Praze - oddíl C, vložka 208991 (provozovatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 1. Vymezení pojmů

  Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající. Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 2.  

  Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

  Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační podmínky, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu NETfotbal.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 6. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

 

C. Platební podmínky

Zboží bude zaplaceno

 1. Dobírkou - cena viz. níže.
 2. Převodem z účtu na náš účet: v České republice: 115-5597950297/0100 , ve Slovenské republice: 115-5597980277/0100. Jako variabilní symbol se uvede kód objednávky. Zboží bude dodáno až po zaplacení (resp. po připsání kupní ceny na náš účet).
 3. Hotovostně - při osobním odběru.

 

D. Dodací podmínky

 1. Zboží lze oddebrat osobně
 2. Bude doručeno dopravcem
 3. Dodací termíny jsou uvedeny v pracovních dnech

 

Doprava po ČR (GLS)

 1. GLS - 119,- Kč
 2. GLS - při platbě bankovním převodem - 89,- Kč
 3. GLS - nad 5kg - 199,- Kč
 4. GLS - nad 5kg (při platbě bankovním převodem) - 242,- Kč

 

Doprava na Slovensko (DPD)

 1. GLS  - 180,- Kč ( 6 EUR )
 2. GLS -  při platbě bankovním převodem - 150,- Kč ( 5 EUR )

 

E. Reklamace

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu NETfotbal.cz a právním řádem platným v ČR.
 2. Zboží lze reklamovat u provozovatele.

 

F. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží) uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace

 1. Spotřebitel má podle § 53 odstavce 7 občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) právo odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne,doporučujeme nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu spolu s písemným odstoupením od smlouvy poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum přijetí provozovatelem). Následně prodávající nejdéle do 30ti dnů vrátí zákazníkovi odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
 2. Spotřebitel nemůže v souladu s ustanovením § 53 odst. 8 písm. c) občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) uplatňovat právo na odstoupení od smlouvy (vrácení zboží) uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace, je-li zboží upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

 

G. Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který mu kupující sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující daňový doklad.
 2. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list).
 3. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 4. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 5. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 6. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit(závazné objednávky), stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku od doručení písemného odstoupení od smlouvy. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy z důvodů nepřevzetí/odmítnutí převzetí zásilky kupujícím. Tím není dotčen nárok na náhradu škody.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu dodací lhůty v případě nedodání zboží od dodavatele nebo prodloužením dodací lhůty. Povinností je však neprodleně informovat o změnách zákazníka.

 

H. Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. V případě, že kupující neodebere objednané zboží ve sjednaném termínu, nebo si nepřevezme/odmítne převzít zásilku , budou mu účtovány veškeré náklady s tímto spojené, a to včetně nákladů na administrativní zpracování.
 3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14ti dnů od doručení, viz. Obchodní podmínky.
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

 

I. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného uvedenou v katalogu internetového obchodu NETfotbal.cz, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Kupní smlouvou je kupující neodvolatelně vázán.
 3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25.06.2008

 

Reklamační řád

Provozovatel: Avanca s.r.o.
Sídlo firmy: Trojická 1910/7,  PSČ 128 00, Praha 2
Provozovna: Milánská 413 , Praha 15, Horní Měcholupy, 10900
IČO 01592891, DIČ CZ01592891
zapsáno Městským soudem v Praze - oddíl C, vložka 208991

I. Obecné podmínky reklamace

 1. Povinnosti kupujícího

 2. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.
 3. Kupující nesmí nikterak poškodit obal u vráceného zboží ve 14ti denní lhůtě. Pokud obal zboží poškodí bude mu účtován poplatek za poškození obalu v hodnotě 300 Kč ( vztahuje se pouze u nového zboží vráceného v rámci 14ti denní lhůty )
 4. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
  a) Na e-mailovou adresu provozovatele
  b) Poštou na adresu provozovatele
  c) Reklamačním formulářem nebo popisem reklamace na kopii faktury
  d) Osobním doručením Kupující je povinen uvést:
  a) Co nejvýstižnější popis závad
  b) Doložit doklad o vlastnictví zboží (při převzetí zboží je dodána faktura a dodací list) Doporučujeme, aby kupující uvedl také číslo objednávky ( je zasíláno s potvrzením objednávky v e-mailu, nebo uvedeno ve výpisu objednávek )
 5. Povinnosti prodávajícího

  Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

II. Reklamace uplatněná v záruční době

 1. Všeobecná ustanovení

 2. Na spotřební zboží prodávané prostřednictvím obchodu www.NETfotbal.cz se vztahuje 24 měsíční záruka.
 3. Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v zákonné 24 měsíční záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v minimální délce 24 měsíců. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, doporučujeme, aby ihned podal písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Reklamace bude řešena ve lhůtě do 30 dnů od převzetí věci do reklamace.
 4. Rozpor s kupní smlouvou

  Rozpor s kupní smlouvou - Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující, je-li spotřebitelem, právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující/spotřebitel nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel o rozporu s kupní mluvou věděl nebo ho sám způsobil.
 5. Záruční podmínky

  a) Délka záruky je (mimo jiné) uvedena na dodacím nebo záručním listu. Tato doba začíná dnem převzetí a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se záruční doba počítá znovu od převzetí nové věci. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní číslo. b) Zákazník doručí na vlastní riziko reklamovaný výrobek na adresu prodejce. Zboží musí být v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Ke každé reklamované položce musí být připojen přesný popis závad a četnost výskytu.
  c) Prodejce po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběratele zpět. d) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
 6. neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
 7. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci
 8. zboží bylo poškozeno živly
 9. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
 10. f) Na pozáruční opravy je poskytována záruka 3 měsíce ode dne převzetí věci.
 11. Kontrola přebírané zásilky:
  • Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam.
  • Kupující, který není spotřebitelem je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je povinen za přítomnosti dopravce zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

 

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Toto zpracování a shromažďování osobních údajů může být ze strany prodávajícího v budoucnu použito za účelem případné nabídky obchodu a služeb zákazníkovi a to bez souhlasu zákazníka. Prodávající může poskytnout kontaktní email zákazníka i třetím stranám pouze za účelem případné nabídky obchodu a služeb zákazníkovi. Na základě přání ( telefonicky , emailem apod. ) zákazníka nebo kliknutím na odkaz vně reklamního emailu se může zákazník odhlásit s rozesílky reklamních emailů. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

Tyto obchodní podmínky byly konzultovány SOS - Sdružením obrany spotřebitelů, o.s. (www.spotrebitele.info). To potvrzuje udělené jedinečné logo SAOP o provedení SOS – Spotřebitelského auditu obchodních podmínek, které naleznete na http://www.spotrebitele.info/audit/audit.php. V případě nejasností ohledně těchto obchodních podmínek můžete SOS kontaktovat elektronicky na http://www.spotrebitele.info/poradna/vlozdotaz_saop.php nebo telefonicky na poradenské lince SOS 900 08 08 08 (8Kč/min).


obecne  
KATEGORIE
Zasílání novinek


logo FastCentrik e-shop, internetový obchod, tvorba eshopu
logo Vision Artist grafický design, webdesign, multimedia, dtp, kreativa
PROVOZUJE

Avanca s.r.o.
Trojická 1910/7
Praha 2, 128 00

Prodejna:

Milánská 413
Praha 10   109 00
PO - PÁ 9:00 - 17:00

Ukázat místo odběru na mapě

Přihlášení do speciálního ceníku -30%

OKZAVŘÍT
Přihlášení do GBC ceníku (validace karty Golden ball)

OKZAVŘÍT
JavaScript musí být povolen